. . . Activiteiten update landelijke werkgroep Ouderen juni 2022

Activiteiten update landelijke werkgroep Ouderen juni 2022

Hieronder leest u een update over de activiteiten van de Landelijke Werkgroep Ouderen van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA). Blijf op de hoogte van de activiteiten van de werkgroep en schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Opdracht van de werkgroep

De werkgroep ouderen en alcohol binnen het SVA bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de preventieafdelingen van verslavingszorginstellingen uit vijf koploper-regio’s, de KBO-PCOB (voorzitter), NOOM, de KBO Brabant en Tranzo (secretaris en trekker van de werkgroep). De werkgroep bestaat nu een klein jaar en is aan de hand van regionale werkplannen aan de slag met het onder de aandacht brengen van evidence based interventies onder zorgprofessionals en vrijwilligerorganisaties die zich lokaal en regionaal met ouderen bezighouden en waarbij het vermoeden bestaat van riskant alcoholgebruik. Na de zomer van 2022 zullen alle instellingen voor verslavingszorg vertegenwoordigers gaan leveren, zodat er een landelijk dekkend netwerk gaat ontstaan.

Trainingen vrijwilligers bij KBO-Brabant

KBO-Brabant zet ouderenvrijwilligers in ter ondersteuning van ouderen in Brabant die op allerlei terreinen vragen hebben, zoals in praktische zin (invullen belastingformulieren, hulp bij bedienen van digitale apparatuur) tot het hebben van een goed gesprek over allerlei levensthema’s. In juni hebben vier trainingen plaatsgevonden van deze vrijwilligers, waarbij ook workshops zijn aangeboden vanuit het SVA en vanuit Novadic-Kentron over aanvaardbaar alcoholgebruik. Dit is van belang omdat de vrijwilligers ook een belangrijke rol vervullen in het bespreekbaar maken van het thema in activiteiten vanuit KBO-Brabant. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Vitaliteitsdagen, waarbij ouderen lokaal getest worden op hun gezondheid en aansluitend leefstijladviezen kunnen krijgen vanuit de vrijwilligers. Aan de workshops namen naar schatting 80 vrijwilligers deel.

Bevordering uitvoeren Moti-55

In alle participerende regio’s zetten de preventieafdelingen van de verslavingszorg in op het implementeren van de interventie Moti-55: vier gesprekken voor 55-plussers over alcoholgebruik. Ook POH-GGZ-ers worden hierin getraind. De Jellinek heeft op 13 juni een webinar georganiseerd voor deze doelgroep in haar hele werkgebied.

Workshop Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN)

De workshop alcohol & ouderen van VNN betreft een activiteit op gebied van deskundigheidsbevordering professionals, werkzaam in specifieke woonvormen voor ouderen. In deze workshop die maximaal 2 uur duurt wordt een beeld geschetst van het thema alcohol en ouderen, risico’s en effecten en mogelijkheden voor zorg om hierop in te spelen en indien mogelijk verwijzing te doen plaatsvinden naar de verslavingszorg. Als men meer ondersteuning behoeft kan worden ingetekend op trainingen van 1 of meer dagdelen. De workshop is ontwikkeld en 2 maal uitgevoerd. De waardering voor de workshop is groot. Op een schaal van 1 tot 10 scoort de workshop 8,5. Na de zomer wordt gestart met de werving voor het opnieuw uitvoeren van de workshop.

Videomateriaal

Recent is ook voor de doelgroep ouderen een video ontwikkeld binnen de serie video’s van het SVA om handelingsperspectief te bieden aan professionals.

Scroll naar boven