. . . Over het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) Project Evidence-based aanbod voor naasten

In Nederland gebruiken naar schatting twee miljoen mensen op problematische manier drugs of alcohol. In het overgrote deel betreft dit alcoholproblematiek. Er zijn in Nederland 1.29 miljoen zware drinkers (9%) en ongeveer een miljoen overmatige drinker (8,2%) waarvan ruim 78.400 mensen afhankelijk zijn. Er zijn geen concrete cijfers beschikbaar over het totale aantal naastbetrokkenen, maar vanuit de wetenschap is bekend dat bij iedere persoon met verslavingsproblemen naar schatting vijf mensen in de omgeving negatieve consequenties ondervinden van de verslaving van een nabije persoon (Daley, 1991). Nog belangrijker: kinderen van ouders met verslavingsproblemen hebben een sterk verhoogde kans om zelf ook een verslaving te ontwikkelen (Anthonio, 2016).

Naasten zijn vaak de eersten die het problematisch alcoholgebruik signaleren. Zij kunnen daarmee een belangrijke schakel vormen bij de signalering en het, in een zo vroeg mogelijk stadium, motiveren tot matigen van het gebruik.

Familieleden en andere naasten van mensen met een verslaving worden regelmatig betrokken bij de behandeling. Dit leidt vaak tot betere behandelresultaten. Andersom heeft het betrekken van naasten ook positieve effecten: het herstel van een verslaafde cliënt verloopt beter als het met zijn of haar omgeving ook goed gaat.
De aandacht voor naastbetrokkenen komt bij de behandeling dan ook vaak voor, maar bij preventie nog niet.

Empowerment van naasten

De ambitie van het project Naasten is dan ook om een evidence-based preventie-aanbod voor naasten te ontwikkelen. De kern van deze interventie is empowerment: iemand ondersteunen bij het vinden van eigen oplossingen. Dit aanbod komt landelijk beschikbaar via www.allesoverdrinken.nl.

Dit gebeurt na een inventarisatie van welke interventies momenteel gebruikt worden binnen verslavingszorginstellingen, en op welke manier. Ook is de stand van zaken in de wetenschap in kaart gebracht over de werkzame elementen en de mate van bewezen effectiviteit van bestaande interventies. Bekijk het inventarisatierapport.

De ambitie van een landelijk, evidence-based-aanbod voor naasten wordt bereikt door alle instellingen voor verslavingszorg te trainen in de betreffende methodieken. Qua groepsinterventies gaat het om de CRAFT, de 5-stappen-methode en ‘Help, mijn kind kan niet zonder’. De eerste twee interventies richten zich op het sterker maken van de naaste en het aanleren van effectieve copingsstrategieën. Ook worden er verschillende individuele interventies geïdentificeerd.

Interventies voor naasten van mensen met verslavingsproblemen

Project Naasten (Verslavingskunde Nederland) heeft vijf interventies geschikt bevonden voor landelijke implementatie, te weten:

  • 5-Step
  • CRAFT (Community reinforcement and family training)
  • Moti-55
  • Preventief adviesgesprek naasten
  • Samen nuchter
  • Help, mijn kind kan niet zonder?

Lees verder over interventies voor naasten of ga naar allesoverdrinken.nl.

Leergang CRAFT

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met:

Vergroot lettertype
Scroll naar top